Foreningen Kammagruppen

Formål

Foreningen Kammagruppen har til formål at arbejde for verdensmål nr. 5 (FNs 17 Verdensmål) som omhandler ligestilling mellem kønnene. Foreningen arbejder specielt for at skabe ligestilling mellem kvinder og mænd i bestyrelser og på ledelsesposter.

Aktiviteter

Foreningen Kammagruppen arbejder på at nå sit formål gennem en række aktiviteter, herunder f.eks. (men ikke begrænset til):

 • Uddeling af Kammaprisen årligt
 • Forskning i ligestillings-relaterede emner
 • Netværk (Kammas Saloner)
 • Formidling af viden om ligestillings-relaterede emner

Hvert år, vil den kommende bestyrelse vælge hvilke aktiviteter foreningen skal arbejde på i det kommende kalenderår. Beslutningen fremlægges og vedtages inden nytår og fremsendes til alle medlemmer.

Hjemsted

Foreningen Kammagruppen er hjemmehørende i Aalborg. Kammaprisen uddeles til en Nordjysk kvinde.

Optagelsesbetingelser (eksklusion) og Kontingent

Der er tre forskellige medlemskaber i Foreningen Kammagruppen. Alle typer af medlemskab er (såfremt betingelserne for medlemskab er opfyldte) stemmeberettigede med en stemme pr. medlem i alle afstemninger.

For alle medlemmer gælder det, at hvis medlemmet handler uetisk, eller skadende for Foreningen kan Kammagruppens bestyrelse vælge at ekskludere medlemmet straks.
Kun frivillige medlemmer kan stille op til bestyrelsen i Foreningen Kammagruppen.

Medlemstype: Frivillig

Frivillige i Kammagruppen betaler ikke kontingent. De frivillige donerer i stedet deres tid til at arbejde på Kammagruppens aktiviteter. Omfanget af frivillige timer aftales med bestyrelsen. Hvis et medlem ikke lever op til sine forpligtelser som kontingent-fritaget medlem, kan bestyrelsen vælge at fratage medlemmet fra kontingent-frihed. Dette skal ske efter minimum to personlige advarsler til medlemmet. Det forventes at alle frivillige står til rådighed for at sikre eksekvering af aktiviteterne.

For at blive Frivilligt medlem skal et flertal i bestyrelsen godkende medlemmet. Medlemmet kan til enhver tid opsige medlemskabet.

Medlemstype: Støttemedlem

Alle kan blive støtte-medlem af Kammagruppen. Som bidragsyder betaler man kontingent på kr. 1500,- pr. år. Medlemmer bliver inviterede til særlige arrangementer og får VIP pladser til Kammaprisen. Kontingentet betales årligt forud. Hvis kontingentet ikke indbetales rettidigt, rykkes medlemmet en gang, herefter slettes medlemmet hvis kontingentet ikke betales. Bidragsydere har stemmeret til generalforsamlingen.

Støttemedlemmer kan optages løbende og betaler forholdsmæssigt for resten af indeværende år ved optagelse. Ved indmeldelse efter 1/9 gives ikke billet til Kammaprisen samme år.

Medlemstype: Æresmedlem

Hvis en person har gjort noget særligt for at fremme foreningens formål, kan bestyrelsen vælge at udnævne medlemmet til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmer er fritaget fra kontingent og får desuden en gratis billet til Kammapris-uddelingen det år de tildeles æresmedlemskabet.

Generalforsamling

Hver år afholdes generalforsamling i november. Alle medlemmer indkaldes til Generalforsamling af den siddende bestyrelse. Der indkaldes med minimum 30 dages varsel. Sammen med indkaldelsen sendes et forslag til dagsorden som skal indeholde minimum:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning v. formanden
 5. Regnskab (godkendelse)
 6. Valg til bestyrelse
 7. Indkomne forslag
 8. Budget (godkendelse)
 9. evt.

Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være til stede, på generalforsamling til præsentation af forslag. Hvis forslagsstiller udebliver fra generalforsamling frafalder forslaget. Der kan være flere forslagsstillere til et forslag. Forslaget behandles hvis én af forslagsstillerne er til stede.

Ekstraordinær generalforsamlinger kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter dette eller hvis 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

Bestyrelse

I alle beslutninger gælder det, at bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er tilstede og afgørelser tages ved almindelig flertalsbeslutning.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen udgøres af en formand, næstformand og tre medlemmer. Bestyrelsen kan supplere sig med en kasserer. Hvis bestyrelsen vælger at supplere sig med en kasserer, er denne ikke stemmeberettiget i bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift af foreningen herunder:

 • Udvikle strategi
 • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
 • Sikre at foreningen lever op til regler og juridiske forpligtelser
 • Sikre at vedtægterne overholdes og udvikles
 • Sikre eksekvering af de valgte aktiviteter
 • Ledelse af kammagruppens frivillige
 • Optagelse af frivillige medlemmer
 • Udnævnelse af æresmedlemmer

Formand og næstformand vælges for en 2-årig periode. Medlemmer af bestyrelsen vælges for et år. For at stille op til posten som næstformand skal medlemmet have været bestyrelsesmedlem i minimum et år. For at blive formand skal medlemmet have være næstformand i minimum to år. Der er ingen begrænsning på hvor længe et medlem kan bestride en post. Hvis ingen medlemmer lever op til kriterierne til valg, kan generalforsamlingen give dispensation.

Bestyrelsen, næstformand og formand vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmelighed.
Hvis et medlem af bestyrelsen træder ud i en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv. Dette kræver stemmeflertal i bestyrelsen.

Regnskab

Regnskabsperioden er gældende for kalenderåret. Bestyrelsen laver et budget og er ansvarlige for den daglige drift, herunder regnskabet. Bestyrelsens kasserer har sammen med formand og næstformand adgang til foreningens konti. Regnskabet skal godkendes årligt af generalforsamlingen.

Det er ikke tilladt for medlemmer at indgå økonomiske aftaler på vegne af foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Der er en bagatel-grænse på kr. 1000,- for aftaler som kan indgås af frivillige, efter aftale med bestyrelsen.

Ind-og udbetalinger skal foregå via foreningens officielle konto.

Alt eventuelt overskud forbliver i foreningen til drift og nye aktiviteter. Det er ikke tilladt at betale frivillige for deres ydelser i forbindelse med foreningens arbejde, ligesom der ikke udbetales løn.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske ved godkendelse på generalforsamling, med 3/4 af fremmødte stemmer. Medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde.

Opløsning

Foreningen kan opløses på en generalforsamling hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning. Evt. aktiver doneres ved foreningens opløsning til en forening som arbejder på samme formål som Foreningen Kammagruppen.